Dílna akrobacie na visutých hrazdách

11- 18h
délka představení: min
Seiline Vallée a Salvi Salvatore povedou 7. a 8. května v divadle Alfred ve dvoře dvoudenní dílnu akrobacie na visutých hrazdách pro začátečníky a mírně pokročilé. Cena je 700 Kč a přihlášku je možné stáhnout zde.

Décalages se v rámci svých dílen nabízených široké veřejnosti věnuje zkoumání kombinace divadla a pohybu a rozvíjení tělesné kondice, jež umožní každému účastníkovi rozvinout své schopnosti: Pracujeme na uvědomění si těla a na introspekci, na koncentraci, představivosti a kreativitě, a věnujeme se také úvodu do vzdušné akrobacie. Prvotním cílem není podávat za každou cenu mistrovské výkony, ale dát akrobacii smysl (oné slavné „dramatické akrobacii“, kterou měl tak rád Jacques Lecoq).

Účast na dílně je limitována omezenou kapacitou, a podmíněna základní pohybovou dovedností. Lektoři budou přihlížet i k dosavadním zkušenostem, uvedeným v přihlášce, kterou je třeba odeslat na email divadlo@alfredvedvore.cz do 24.4.2009.

Zveme vás na veřejný výstup z dvoudenní dílny, který se uskuteční v pátek 8. května ve 20h v divadle Alfred ve dvoře.
podrobnější informace k TVŮRČÍ DÍLNĚ AKROBACIE NA VISUTÝCH HRAZDÁCH

Úvod do umění akrobacie na visuté hrazdě
Pořádá Alfred ve dvoře a Décalages – divadlo v pohybu

DATUM A ČAS: 07. a 08.05.09: 11 – 18hod + 08.05.09: 20hod

MÍSTO: Divadlo Alfred ve dvoře, Františka Křížka 36, Praha 7

CENA A ZPŮSOB PLATBY: Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 24.4.2009 na adresu divadlo@alfredvedvore.cz, Kursovné: 700 Kč. Po potvrzení přijetí mezi účastníky (Seiline a Salvi prohlédnou přihlášky a je jistá možnost, že někteří přihlášení nebudou vybráni, pokud jejich zkušenosti nebudou dostatečné – dozvíte se 27. nebo 28.4.2009) zašlete prosím celou částku na účet číslo 131908369/0800, do zprávy pro příjemce napište své jméno. Svou platbu zašlete nejpozději 29.4.2009.

ÚROVEŇ: Workshop je určen začátečníkům a mírně pokročilým. Všichni účastníci by měli mít alespoň minimální, byť třeba neprofesionální zkušenost z předchozí „práce s tělem“, tzn. v oblasti fyzického, například divadelního nebo tanečního vyjadřování.

Účastník musí být přítomen po celou dobu konání workshopu.
V tomto případě: 07. (od 11:00 do 18:00) a 08. (od 11:00 do 21:00, včetně veřejného výstupu) května 2009.

Po dvoudenním workshopu v Alredu ve dvoře, bude následovat veřejný výstup z této dílny, ve smyslu, že otevřeme dveře světu, těm kteří budou chtít přijít se podívat a ukážeme jim, co jsme se naučili.Nebude to představení v pravém slova smyslu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Všechna cvičení jsou určena zdravým lidem. Každý účastník je zodpovědný za svou zdravotní způsobilost a kompetenci k provádění cvičení. Jakýkoli risk, či případný úraz související s náplní workshopu je předmětem osobní zodpovědnosti každého účastníka.

POPIS: Účastníkům chceme nabídnout objevnou cestu pohybu zaměřenou na vzdušnou akrobacii na visutých hrazdách. Vzhledem k tomu, že naše „cesta“ povede také skrze vlastní tělo, budeme hodně pracovat na sebepoznávání a rozvíjení vědomí těla.

První část tvůrčí dílny bude čistě technická (založená na pohybových cvičeních a úvodu do techniky vzdušné akrobacie), druhá část se bude sestávat především z hereckých cvičení a improvizaci na zemi i ve vzduchu, třetí část pak bude věnována vlastní tvorbě na základě získaných poznatků.

ZÁKLADNÍ NÁSTIN STRUKTURY WORKSHOPU:

- Rozcvičení - Příprava těla

- Naslouchání – Soustředění
Stejně tak jako připravujeme tělo, musíme vybudit také svou schopnost koncentrace, otevřít mysl a zostřit svou reakceschopnost na jakýkoli podnět.

- Pohybové a vzduchoakrobatické techniky (“Dramatická akrobacie”)
Náš přístup k akrobacii není založen na fyzické síle. I když ji budujeme, pracujeme především s energií, s vědomím těla, se soustředěním a s dechem. Všechny tyto pojmy jsou pro nás důležitější, než „gymnastika“. Naším primárním záměrem je vstup do hry, využití akrobacie ke službě divadlu, podrobení se dramatické situaci, vytváření akce z reakcí.

- Improvizace – Emoce
Tvořivost se rozvíjí stále, především pomocí improvizace. Budeme nacházet způsoby, jak si – ve vztahu k pohybu - vytvořit herecký prostor, do kterého patří i divák. To vše samozřejmě ve vztahu k pohybu.

V této improvizaci, se obvykle pokoušíme nechat techniku v pozadí a upřednostnit pocit, vjem, kontakt s hrazdou jako partnerem a ne jen jako objektem, pocity které nabízejí pohyb a možnost objevit různé cesty jak splynout s hrazdou

- Tvorba/kreace
Tato část je věnována osobní tvořivosti každého účastníka.
Naše práce bude spojena s tématy vzešlými z improvizací a cvičení, ale pro nás je rovněž zajímavé hledání způsobu jak vytvářet kousek (umělekého) díla (byť i třeba malý), zkoumat možnosti jak \"psát\", tvořit slova pohybem. Budeme hledat možnosti, jak může herec-akrobat rozvíjet kolem sebe prostor, v němž jsou přítomní i diváci; to vše s ohledem na estetiku pohybu.